Former Members

Leul, Kashay 01.04.2022 - 31.03.2023
Edyta, Bogucka 01.04.2016 - 05.02.2023
Mathias, Jahnke 01.07.2007 - 31.12.2021
Zhu, Ruoxin 10.10.2017 -10.10.2020
Lin, Diao 30.09.2017 - 01.10.2020
Xin, Rui 01.07.2019 - 04.07.2020
Fleißner, Luise 01.04.2002 - 01.10.2018
Luo, Wanli 20.03.2017 - 26.08.2017
Valukonytė, Agnė 01.08.2017 - 31.12.2017
Andreas, Hackelöer 01.12.2102 - 09.12.2016
Xiao, Xie 09.09.2014 - 08.10.2016
Yachen, Xie 01.07.2016 - 01.08.2016
Jian, Yang 01.01.2011 - 11.06.2016
Nina, Polous 01.10.2011 - 04.02.2016
Stefan, Peters 01.10.2008 - 31.12.2014
Theo, Geiß 01.12.1976 - 31.12.2013
Yanmin, Jin 05.12.2011 - 31.12.2013
Lianhuan, Wei 08.10.2012 - 27.09.2013
Jukka, Krisp 01.07.2008 - 31.08.2013
Jiantong, Zhang 01.03.2009 - 31.10.2012
Robert, Kauper 01.01.1986 - 31.08.2012
Yueqin, Zhu 01.02.2008 - 30.08.2012
Fritz, Meier 30.09.1976 - 01.08.2011
Hongbo, Gong 01.10.2007 - 30.06.2011
Masria, Mustafa 01.12.2006 - 01.03.2011
Lu, Liu 01.02.2008 - 28.02.2011
Hongchao, Fan 01.07.2007 - 31.01.2011
Meng, Zhang 15.10.2004 - 31.12.2009
Stephan, Angsüsser 01.01.2000 - 30.08.2008
Olivier, Swienty 01.08.2004 - 30.05.2008
Lianhuan, Wei 01.08.2004 - 01.07.2007
Haizong, Qian 01.04.2006 - 01.03.2007
Tumasch, Reichenbacher 01.05.1999 - 01.03.2007
Jing Jing, Shi 01.10.2005 - 01.03.2006
Jagdish, Lal Raheja 01.02.2001 - 01.12.2005
Daniela, Töllner 01.10.2002 - 23.10.2005
Udo, Hartmann 01.01.2003 - 23.10.2005
Sebastian, Abel 01.11.2004 - 01.04.2005
Dorothee, Dittrich 01.04.2004 - 01.11.2004
Jie, Shen 01.11.2003 - 01.10.2004
Anton, Siebenlechner 30.06.1976 - 01.01.2004
Daniela, Wernerus 01.07.2003 - 01.01.2004
Markus, Knoll 01.07.2003 - 01.01.2004
Jens, Endres 01.07.2003 - 01.01.2004
Eva, Grund 01.07.2003 - 01.01.2004
Lichun, Sui 01.10.2000 - 01.12.2003
Veronika, Böttner 01.12.2002 - 01.07.2003
Yingjie, Wang 01.08.2002 - 01.09.2002
Zhuo Yuan, Yu 01.08.2002 - 01.09.2002
Ming, Cheng 01.04.2002 - 01.05.2002
Gabriele, Kursell 30.09.1988 - 31.03.2002
Xuchu, Yu 01.10.2000 - 01.11.2001
Monika, Jordan 01.01.1993 - 30.09.2000